Analýza náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji

Následující text je převzat ze závěrečné zprávy INSTITUT PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A.S., která je dostupná na internetu. Níže uvádíme zkrácený výtah týkající se našeho kraje. Celý text si můžete přečíst ZDE. Výtah str. 78-85 naleznete ZDE.

3.12 Ústecký kraj
Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Rozloha kraje činí 5 335 km2. Celkový počet obyvatel je 828 02619.

3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

A) Kdo přípravy zajišťuje
Přípravy v Ústeckém kraji realizuje od letošního roku krajský úřad. V minulosti spolupracoval kraj s pověřenou osobou, která zajišťovala realizaci přípravných kurzů.

V současnosti s ohledem na navýšení povinného rozsahu přípravy a s tím spojené navýšení nákladů na realizaci přípravných kurzů, by krajský úřad byl povinen vybrat dodavatele služby formou veřejné soutěže. V takovém případě byla obava o kvalitu přípravného kurzu ve chvíli, kdy by významným hodnotícím kritériem byla cena. V této situaci se krajský úřad rozhodl realizovat přípravné kurzy sám ve spolupráci s externími odbornými garanty a lektory, kteří se na přípravě podíleli i v minulosti.

B) Forma, obsah a rozsah příprav
Přípravné kurzy jsou realizovány zvlášť pro pěstouny a zvlášť pro osvojitele. Pěstouni na přechodnou dobu (do současné doby 2 rodiny) využily nabídku kurzů Asociace náhradních rodin České republiky. Model přípravy pěstounů na přechodnou dobu se připravuje, jeho podoba bude záviset i na počtu zájemců o poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu. Předběžně se uvažuje o připojení pěstounů na přechodnou dobu ke skupině pěstounů a další navazující samostatnou přípravu.

Přípravné kurzy probíhají kombinovanou formou, převážná část je realizována ve skupině, část je realizována v rámci individuálních rozhovorů s psychologem. Budoucí pěstouni a osvojitelé absolvují 40 hodin přípravy ve skupině a vždy minimálně 8 hodin individuálních pohovorů s psychologem. Do těchto 8 hodin se započítává i úvodní vstupní rozhovor a závěrečné zhodnocení. Vyvstane-li potřeba konzultovat individuálně ve větším rozsahu, krajský úřad nabízí tuto možnost. Jednoho kurzu se účastní 7 - 8 párů, tzn. maximálně 16 osob.

Kurzy respektují platnou legislativu a mají následující počet hodin:

Odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli v rozsahu 48 hodin.
Odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny v rozsahu 48 hodin.
Speciální odborné přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin.

Kurzy se otvírají dle počtu žádostí. Každý rok je situace jiná, v loňském roce bylo realizováno 5 příprav pro osvojitele a 3 přípravy pro pěstouny, v letošním roce se předpokládá obdobný poměr.

V minulosti, kdy bylo méně žadatelů o pěstounskou péči, čekali na zařazení do přípravy až tři čtvrtě roku. V současné době je situace lepší, nicméně krajský úřad disponuje jednou pracovnicí na pozici psycholožky pro náhradní rodinnou péči, tudíž čekací doba na úvodní vyšetření může být až půl roku. Kurz je zaměřen informačně i zážitkově.

Důraz je kladen na zážitkovou, sebezkušenostní část. Témata jsou členěna následujícím způsobem:

Otázky psychologické a výchovné: 21 – 23 hodin.
Otázky medicínské: 3 – 5 hodin.
Otázky sociálně-právní: 8 hodin (právník, OSPOD ̧ dávková problematika).
Návštěva kojeneckého ústavu pro skupinu osvojitelů a dětského domova pro skupinu pěstounů: 2 hodiny.

Beseda s pěstouny nebo adoptivními rodiči: 4 hodiny.Příprava pěstounů na přechodnou dobu zahrnuje dle připravované koncepce kromě výše uvedených okruhů ještě speciální přípravu k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu, a to v rozsahu 20 hodin psychologických témat, 2 hodiny medicínských a 2 hodiny sociálně-právních témat.

Složení multidisciplinárního lektorského týmu je následující:

Garant přípravy – psycholog se zkušeností z oblasti poradenské psychologie (min.
5 let), který doprovází účastníky po celou dobu přípravy, zodpovídá za respektování metodiky přípravy a za rozložení konkrétních dílčích témat v jednotlivých blocích a dnech. Zpracovává „Vyhodnocení průběhu přípravy“,které slouží jako podklad pro odborné posouzení dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb.

Lektoři pro oblast psychologickou – na základě své odbornosti se na jednotlivých dílčích tématech podílejí: psycholog z oblasti poradenské psychologie, klinický psycholog, speciální pedagog, arteterapeut, psycholog ústavního zařízení.

Lektor pro oblast medicínskou – pediatr, popř. zdravotní sestra (dílčí témata – péče o dítě, péče o nemocné). V této oblasti je možno využít spolupráce lékařů v kojeneckých ústavech.

Lektor pro oblast sociálně-právní – na základě své odbornosti se na jednotlivých dílčích tématech podílejí: právník, sociální pracovník se zvláštní odbornou způsobilostí v sociálně-právní ochraně dětí a praxí v dané oblasti, dávkový specialista úřadu práce.

Obsah a průběh kurzu je zakotven v koncepci příprav, která je však pouze interním materiálem krajského úřadu, který jej nedává k dispozici. Koncepce je podkladem pro práci garanta přípravy (externí pracovník na dohodu o provedení práce), který si dle koncepce sestavuje odborný tým a v závěru přípravy dle nastavené struktury zpracovává závěrečnou zprávu o přípravě pro psycholožku krajského úřadu.

Koncepce přípravných kurzů se každoročně upravuje a mění dle aktuální legislativy a dle zpětné vazby od účastníků přípravy. Koncepce platí pro roky 2011 – 2013. Pokud jde o zapojení pracovnic krajského úřadu do přípravy, psycholožka se do kurzu zapojuje přímo v rámci psychologické části přípravy, a to víceméně jako pozorovatel, nikoliv jako lektor. Tato praxe jí umožňuje lépe poznat účastníky kurzu a napomáhá jí pak v rozhodování při hledání vhodných pěstounů pro konkrétní děti. Psycholožka se přípravy v tomto rozsahu účastní u pěstounů vždy, u osvojitelů dle požadavků garanta (není to typické).

Nově budou sociální pracovnice krajského úřadu lektorovat v kurzu část sociálně-právní a psycholožka bude moci také vstupovat do přípravy intenzivněji i v roli lektora. Jedním z důvodů zintenzivnění participace pracovníků krajského úřadu na přípravě je i finanční úspora v situaci, kdy pracovnice lektorují v rámci své pracovní doby a pracovní náplně. Tato praxe se jim osvědčila a úřad v ní bude pokračovat.

Účastníci přípravy jsou povinni přípravu absolvovat v plném rozsahu, absence se netoleruje (resp. maximálně např. 1 hodina v mimořádné situaci). Pokud žadatelé na některou část přípravy chybí, jsou zařazeni na tuto část do skupiny s dalším během přípravy.

Příprava je rozložena do dvou víkendů – vždy pátek - neděle a pátek – sobota (dohromady 5 dnů). Jeden z těchto dnů je věnován návštěvě kojeneckého ústavu, resp. dětského domova. Účelem návštěvy v zařízení je seznámení pěstounů a osvojitelů
s charakteristikami a specifiky dětí vyrůstajících v ústavní péči i s prostředím, ve kterém děti vyrůstají.

K tomuto tématu má namístě také přednášku vedoucí zařízení.Proces přípravy od postoupení žádosti obcí do rozhodnutí trvá individuálně, obvykle však 8 měsíců až jeden rok, u znovu-žadatelů se doba zkracuje (psycholožka krajského úřadu již neprovádí diagnostiku apod.). O délce trvání celého procesu jsou žadatelé informováni již na obcích a dále při prvních setkáních na krajském úřadu.

C) Příprava dětí
Příprava dětí v rodině budoucích osvojitelů či pěstounů nebyla doposud realizována. Do budoucna bude probíhat individuálně dle doporučení psychologa krajského úřadu a po dohodě s celou rodinou, a to ve většině případů ambulantně na úřadě.

Návštěva v rodině, v jejím přirozeném prostředí, je komplikovaná s ohledem na personální kapacity úřadu (1 psycholožka) a realizuje se pouze v případech zvláštního zřetele hodných. O možnosti přípravy dětí ve skupině se v tuto chvíli neuvažuje, nebylo by možné sestavit skupiny pro přípravu tak, aby byly homogenní co do věku a potřeb dětí.

D) „Znovu-žadatelé“
Znovu-žadatelé do loňského roku přípravu neabsolvovali, pokud v minulosti již jednou
přípravou vedenou krajským úřadem prošli. Jejich situace se řešila individuálně v rámci rozhovoru s psychologem krajského úřadu. Proces přípravy znovu-žadatelů se v tuto chvíli nastavuje, ale individuální forma je považována za vhodnou a osvědčenou.

3.12.2 Odborné posouzení v Ústeckém kraji

Metodika
Pokud jde o metodiku příprav, kraj využívá svoji koncepci, kterou průběžně upravuje. Témata se upravují dle platné legislativy. Tato koncepce není veřejná a nebyla dána k dispozici.

Na procesu odborného posouzení se podílí psycholožka krajského úřadu, která průběžně komunikuje se sociální pracovnicí úřadu. Vychází ze zprávy z přípravy, ze zprávy ze sociálního šetření pracovníky OSPOD a ze zprávy posudkového lékaře. Lékařský posudek je vyžádán až po ukončení přípravy, lékař jej zpracuje za cca 14 dní.

Pokud již před zahájením přípravy shledá sociální pracovnice některé rizikové faktory (sociální,zdravotní, apod.), zve si žadatele na schůzku a seznámí je s případnou možností, že by z daných důvodů nemuseli být finálně zařazeni do evidence, přičemž je na jejich zvážení, zda absolvují přípravu a následující kroky.

Finální rozhodnutí činí sociální pracovnice na základě dohody s psycholožkou krajského úřadu a na základě všech zmíněných zpráv a posudků.

Pokud jakákoliv ze zpráv vyznívá v neprospěch žadatele, je to důvodem pro zamítnutí žádosti, přičemž důvody jsou podrobně popsány v odůvodnění rozhodnutí. S žadateli sociální pracovnice i psycholožka komunikují průběžně a od začátku je v případě nějakých rizik upozorňují a nabízejí jim různé varianty pro další řešení situace.

Po ukončení přípravy trvá zhruba 1 měsíc, než jsou žadatelé pozváni na závěrečnou
konzultaci s psycholožkou, která následně píše zprávu. Doba od ukončení přípravy do samotného rozhodnutí je maximálně 3 měsíce, pokud není doporučena v rámci přípravy další individuální práce s psychologem.

Posouzení dětí žijící v rodinách žadatele bývají posuzovány psychologem individuálně většinou na půdě úřadu, psycholožka hovoří s dětmi samostatně s ohledem na jejich věk a rozumové schopnosti.

V průběhu přípravy a odborného posouzení krajský úřad víceméně blíže nespolupracuje s OSPOD na obcích.

Následná podpora náhradních rodičů
Krajský úřad nabízí další podporu pěstounům v rámci pravidelných konzultací, vždy ve
středu (1x v Lovosicích, 1x v Teplicích, 1x v Ústí nad Labem), uvažuje se do budoucna o rodičovské skupině. Kraj organizuje setkání pěstounů (rodiny s dětmi) a dvakrát do roka relaxační pobyty pro pěstounky.

PROCES ODBORNÉHO POSOUZENÍ BUDOUCÍCH OSVOJITELŮ A PĚSTOUNŮ

Aktéři posouzení
Psycholog a sociální pracovnice činí finální rozhodnutí. Pracovník krajského úřadu rozhodne na základě dohody s psycholožkou krajského úřadu, lékařem, OSPODem a na základě všech zpráv a posudků.

Doba procesu
Po ukončení přípravy trvá zhruba 1 měsíc než jsou žadatelé pozváni na závěrečnou konzultaci s psycholožkou, která následně píše zprávu.

Doba od ukončení přípravy do samotného rozhodnutí je maximálně 3 měsíce, pokud není doporučena v rámci přípravy další individuální práce s psychologem.

ZDROJ

Konkrétní výsledky NRP v Ústeckém kraji k 2.5. 2014 naleznete ZDE.

PřílohaVelikost
analyza_SNRP_Ustecky_kraj.pdf213.07 KB