Náhradní rodinná péče v Ústeckém kraji - informace

Níže uvádíme veřejně dostupné údaje ze zápisu Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25.6. 2014. vybíráme zejména části týkající se náhradní rodinné péče. Celý zápis si můžete přečíst ZDE.

Kraj v rámci oddělení sociální práce zajišťoval metodickou pomoc v oblastech přenesené a samostatné působnosti: sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce a prevence, prevence kriminality, integrace romské komunity aj.

Realizoval projekt „Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“ na podporu zprostředkování náhradní rodinné péče zajišťované krajským úřadem pro období únor 2014 – červen 2015 (grantový projekt kraje podpořený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF). V rámci projektu jsou realizovány systémové změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zajišťované KÚ (změny ve způsobu evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče a dětí vhodných do NRP, zpracování standardů sociálně- právní ochrany, intenzivnější a systematická podpora pracovníků SPOD aj.). O projektu si můžete přečíst ZDE.

Realizoval ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ společnou poradu vedoucí orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a ředitelů dětských domovů Ústeckého kraje.

Zabezpečoval agendu náhradní rodinné péče (dále NRP): realizoval 5 jednání Aktivu NRP, 69 nově nahlášených dětí vhodných k umístění do náhradní rodinné péče, z nich bylo 22 dětí umístěno do NRP; zajištěny 2 turnusy příprav budoucích osvojitelů, kterých se zúčastnilo 28 osob (páry i samožadatelé), 2 turnusy příprav budoucích pěstounů pro 27 osob (páry i samožadatelé), 1 turnus přípravy budoucích pěstounů na přechodnou dobu pro 13 osob (páry i samožadatelé); bylo přijato 65 žádostí o zařazení do evidence žadatelů o NRP, bylo zařazeno 22 žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, 11 žadatelů do evidence osob vhodných stát se pěstouny 8 žadatelů do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Realizoval 6 kazuistických seminářů pro sociální pracovnice obcí s rozšířenou působností na úseku NRP s psycholožkou KÚ.

Zajišťoval plnění povinností vyplývajících z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče (doprovázení, sledování výkonu pěstounské péče, zajišťování vzdělávání pěstounů atd.). Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje má uzavřeno 5 dohod o výkonu pěstounské péče.

Zabezpečoval agendu v oblasti pověřených osob pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, bylo vydáno 6 rozhodnutí ve věci udělení či změny rozsahu pověření. Průběžně je prováděno metodické vedení pověřených osob.